» آرشیو » نقش و جایگاه هنر روابط عمومی در مدیریت حرفه ای
آرشیو - مقالات
کد خبر:2542 | ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۹

نقش و جایگاه هنر روابط عمومی در مدیریت حرفه ای

پرتو جنوب

به قلم: مازیار فتحی – مسئول روابط عمومی ‌شهرداری منطقه شش شیراز

وقتــی بحث از دانش در علــم ارتباطات و به ویــژه روابــط عمومی مطرح می گردد، باید به ایــن نکتــه اشــاره کنیــم؛ ما در دنیایی به ســر می بریم که «عصــر ارتباطات و اطلاعات» نام گرفته اســت و بنابر ماهیت و ویژگی این عصــر، هــر روز اطلاعات و دانــش ایــن حــوزه دچــار تغییــر و دگرگونی اســت و نمــی توانیم خــود را بــی نیــاز از بــه روز کــردن اطلاعات بدانیــم. چرا که بدون ایــن رویکرد، محکوم به شکست خواهیم بود.
دانــش روابــط عمومــی، امــروزه صرفــا تهیــه خبــر و گــزارش نیســت؛ روابــط عمومــی یــک علــم و هنر اســت که باعث کاهش شــکاف میان جامعه و دستگاه های اجرایی می شود.


روابــط عمومــی در ارتبــاط مؤثر بین ســازمان و مخاطبــان بســیار تأثیرگــذار اســت و هــر ســازمانی کــه بــه نوعــی بــا افــکار عمومی ســر و کار دارد، نیازمنــد این اســت تصویر روشــنی و شــفافی از آن ســازمان در افــکار عمومی تبیین نماید.
در حقیقیت روابــط عمومــی اتاق فکری اســت کــه با وجــود دنیــای ارتباطات و رشــد فزاینــده تکنولوژی هــا و ابزارهای نوین ارتباطــی، بایــد بــه تمامــی حــوزه هــا تســلط داشــته و اطلاعاتش بــه روز باشــد؛ عــدم دانــش کافــی مــی توانــد در تعامــل و پاســخگویی به نیازهــا و انتظارات مردم از آن سازمان و کارکنــان مجموعــه آسیب وارد کند.

اینجانــب ۲۷ اردیبهشــت مــاه، ســالروز تشــکیل روابط عمومــی را به تمامــی فعالین ایــن حــوزه بــه ویــژه همــکاران گرامی در مجموعــه روابــط عمومــی دســتگاه هــای اجرایــی و خدماتــی اســتان فــارس تبریــک عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال توفیــق روزافــزون، همــراه بــا صحت و ســلامتی این عزیزان را خواستارم .

Print Friendly, PDF & Email
  • ×