برچسب زده شده با: ارتباطات

به بهانه روز روابط عمومی و ارتباطات؛ افزایش سرمایه اجتماعی پلیس با اطلاع رسانی سریع و صحیح اخبار انتظامی

۱۴۰۲-۰۲-۲۷

تعامل موثر با رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری می تواند یکی دیگر از نقش های پررنگ پلیس در سطح جامعه باشد نقشی که از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی به عنوان مسئول اطلاع رسانی بایستی به خوبی اجرا شده تا بتواند حلقه وصل محکم و مطمئنی بین پلیس و جامعه باشد. امروزه از دانش و هنر روابط عمومی به عنوان یک ابزار توانمند در جهت تسهیل ارتباطات دو طرفه بین سازمان ها […]

نقش و جایگاه هنر روابط عمومی در مدیریت حرفه ای

۱۴۰۲-۰۲-۲۷

وقتــی بحث از دانش در علــم ارتباطات و به ویــژه روابــط عمومی مطرح می گردد، باید به ایــن نکتــه اشــاره کنیــم؛ ما در دنیایی به ســر می بریم که «عصــر ارتباطات و اطلاعات» نام گرفته اســت و بنابر ماهیت و ویژگی این عصــر، هــر روز اطلاعات و دانــش ایــن حــوزه دچــار تغییــر و دگرگونی اســت و نمــی توانیم خــود را بــی نیــاز از بــه روز کــردن اطلاعات بدانیــم. چرا که بدون ایــن رویکرد، محکوم به […]

×