برچسب زده شده با: بیمارستان امام علی(ع) کازرون

آگهی فراخوان عمومی شرکت در مزایده واگذاری اجاره ای درمانگاه بیمارستان امام علی(ع) کازرون

۱۴۰۲-۰۷-۰۴

بیمارستان امام علی(ع) کازرون در نظر دارد درمانگاه عمومی سطح تریاژ (۴ و ۵) واقع در اورژانس بیمارستان از طریق مزایده اجاره ای به افراد یا شرکت‌های ذی صلاح واگذار نماید. از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید طبق برنامه زمانبندی ذیل با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران) به آدرس https://setadiran.ir نسبت به دریافت و تکمیل واگذاری اسناد مزایده اقدام نمایید. ✅شماره مزایده در سامانه ستاد ایران: ۵۰۰۲۰۹۰۶۷۷۰۰۰۰۱ ✅شروع توزیع […]

×