برچسب زده شده با: روز روابط عمومی

به بهانه روز روابط عمومی؛ تجربه، لزوماً تخصص نیست

۱۴۰۲-۰۲-۲۸

به قلم: محمدمهدی اسدزاده- روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان فارس روابط عمومی را می‌توان از دو زاویه دانش و کارآیی بررسی کرد. گاه می‌بینیم که سازمانی روابط عمومی را تنها در بخش خبری می‌بیند و از دیگر بخش‌های روابط عمومی که شاید از خبر جایگاه ارزشمندتری دارند را به فراموشی می سپارند. در چند سال گذشته و با رهنمود رهبری درباره جهاد تبیین یا جهاد روشنگری، می‌بایست دستگاه‌ها و سازمان‌ها بیش از […]

به بهانه روز روابط عمومی و ارتباطات؛ افزایش سرمایه اجتماعی پلیس با اطلاع رسانی سریع و صحیح اخبار انتظامی

۱۴۰۲-۰۲-۲۷

به قلم: سرهنگ حمید افرامن- رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس تعامل موثر با رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری می تواند یکی دیگر از نقش های پررنگ پلیس در سطح جامعه باشد نقشی که از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی به عنوان مسئول اطلاع رسانی بایستی به خوبی اجرا شده تا بتواند حلقه وصل محکم و مطمئنی بین پلیس و جامعه باشد. امروزه از دانش و هنر روابط عمومی به عنوان یک […]

نقش و جایگاه هنر روابط عمومی در مدیریت حرفه ای

۱۴۰۲-۰۲-۲۷

به قلم: مازیار فتحی – مسئول روابط عمومی ‌شهرداری منطقه شش شیراز وقتــی بحث از دانش در علــم ارتباطات و به ویــژه روابــط عمومی مطرح می گردد، باید به ایــن نکتــه اشــاره کنیــم؛ ما در دنیایی به ســر می بریم که «عصــر ارتباطات و اطلاعات» نام گرفته اســت و بنابر ماهیت و ویژگی این عصــر، هــر روز اطلاعات و دانــش ایــن حــوزه دچــار تغییــر و دگرگونی اســت و نمــی توانیم خــود را بــی نیــاز از […]

×