برچسب زده شده با: وعده انتخاباتی

پافشاری برخی مردم بر وعده گیری از داوطلبان، عامل موفقیت فریب بافان و تضعیف جایگاه رفیع قانونگذاران!

۱۴۰۲-۱۱-۱۱

درخواست های غیر قابل انجام و مطالبات اکثرا نافرجام، توسط ساکنان از داوطلبان، نمایندگان و قانونگذاران، آنهم برای پیگیری و اقداماتی خارج از حیطه ی رسمی و وظیفه ی وکیلان. دنبال نمودن فعالیت هایی غیر مرتبط با شئون نمایندگی، مخالف با ضوابط تقنینی و متضاد با جایگاه وکالت های جزئی و کلی و دخالت بیجای بعضی از همین خودشیفتگان در وظایف و ماموریت های سایر قوای لشکری، کشوری و ملّی کارگزاران. تبدیل صحنه ی انتخاباتی، […]

×