» اجتماعی » انتقاد رئیس اتاق بازرگانی فارس از دستگاه های اجرایی در خصوص عدم اجرای مصوبات ستاد رفع موانع تولید استان
اجتماعی
کد خبر:24323 | ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۷:۳۴

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی فارس از دستگاه های اجرایی در خصوص عدم اجرای مصوبات ستاد رفع موانع تولید استان

پرتو جنوب

نشســت هم اندیشــى فعالان اقتصادى فارس با حضور نمایندگان اســتان فارس در مجلس شــوراى اسلامى و تولیدکنندگان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری پرتو جنوب؛ سیدشمس الدین حسینى، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شــوراى اسلامى گفت: درباره سرمایه در گردش، تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز براى بخش کشــاورزى است. ۴۸ همت بند الف تبصره ۱۸ براى ۱۴۰۲ هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالى اش فراهم است.

وى با اشــاره به اقدامات مثبت این کمیســیون براى حمایــت از تولیدکنندگان و فعــالان اقتصادى افــزود: قانون تامیــن تولید و زیرســاخت ها آخرین اقدام کمیســیون اســت که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادى قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. حســینى با بیان اینکــه اطلاع از قانــون براى تولیدکننــدگان ضــرورت دارد، از اتــاق بازرگانى اســتان درخواســت کرد که جلســاتى براى آشنایى تولیدکننــدگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.

وى درباره مســئله تعدد بخشــنامه ها با فعالان اقتصادى موافقت کرد و گفت: به صورت کلى گفتن، مشکل را حل نمى کند اما مواردى که مشکل ساز شده به صورت موردى ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسى شود.

رئیس اتاق بازرگانى فارس با اشاره به تشکیل ســتاد رفع موانع تولیــد در اســتان ها از عدم اجراى مصوبات این ســتاد توسط دســتگاه هاى اجرایى در استان انتقاد کرد.

محمدصادق حمیدیان نیز بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانى اســت که هر روز به جاى کاهش، شــاهد شدت این مشکلات هستیم.

وى افزود: فعال اقتصادى ما به جاى حل مشــکلات فرامــرزى براى پیشــبرد تجارت و بازرگانى خود درگیر بخشنامه ها و مشکلات داخلى بى شمارى شده است که نفس تولید و تولیدکننده را گرفته اســت درحالى که امروز بخش تولید یکى از بخش هاى مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده ۶۲ قانون بهبود و ارتقاى تولید اظهار کرد: ســتاد رفع موانع تولید در استان ها تشــکیل مى شــود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فراى قانون نیست اما دستگاه ها مصوبات ستاد را اجرا نمى کنند که باید این مسئله مورد بررسى قرار گیرد.

Print Friendly, PDF & Email
  • ×