» شهرستان » رایزنی  برای رفع  ممنوعیت عرضه محصولات گیاهى دارویى مجوز دار در عطارى ها
شهرستان
کد خبر:23815 | ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۸:۱۶

رایزنی  برای رفع  ممنوعیت عرضه محصولات گیاهى دارویى مجوز دار در عطارى ها

پرتو جنوب

 

رئیــس اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى فارس تصریح کرد:

رایزنی  برای رفع  ممنوعیت عرضه محصولات گیاهى دارویى مجوز دار در عطارى ها

 

به گزارش پایگاه پرتوجنوب،به نقل ازبه گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس محمدصــادق حمیدیــان، رئیــس اتــاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى فارس در هفتادونهمین جلســه شــوراى گفت وگوى دولــت و بخش خصوصى اســتان فارس گفت: اخیرا براى ممنوعیت فروش محصولات گیاهى داراى بســته بندى و با برچسب اصالت که در عطارى ها عرضه مى شد، دستورالعمل و بخشنامه هایى از سوى دانشگاه علوم پزشــکى صادر شد که طبق این بخشــنامه ها، عرضه و فروش این محصولات توسط عطارى ها ممنوع اســت.

وى افزود: این موضوع توسط مدیر سابق دانشگاه به گونه اى مدیریت شــد که عطارى ها مى توانســتند این محصولات را به فروش برســانند. این محصولات على رغم داشــتن برچسب صرفــا دارویى نیســتند و محصولاتى هستند که گیاهى و فاقد مواد شیمیایى هستند.

رئیس اتاق بازرگانى فارس اضافه کرد: با وجود اینکــه محصولات مجوزدار بــه منظور خروج محصولات تقلبى در بــازار در عطارى عرضه مى شود به مراجع قضایى معرفى شده و بخش اعظمى از فروش عطاران از دست رفته است.

. حمیدیان اظهار داشــت: با توجه به اینکه اعضاى اتحادیه در هشت سال گذشته، دوره هاى آموزشــى و تکمیلى را براى صنــف عطاران گذرانــده و مجوزهــاى لازم را اخــذ کرده اند سطح علمى آنها به نسبت قبل افزایش یافته و انتظار مى رود این محصولات کمافى السابق در عطارى ها به فروش برسد.

شرافت، مدیر فرآورده هاى طبیعى، سنتى و مکمل دانشگاه علوم پزشکى شیراز نیز گفت: از دى ماه ســال گذشــته ســازمان غذا و دارو بخشنامه هاى خود را ســخت گیرانه تر نموده و برنامه عملیاتى اش در ســال ۱۴۰۲ را برخورد بــا فروش داروهاى گیاهى در مکانى به غیر از داروخانه ها قرار داده اســت و در سال گذشته طی ده ماه از حدود ۴۸۰ عطارى بازدید صورت گرفته که ۵۳ واحد به مرجع قضایى معرفى شدند که داروهاى گیاهى وارداتى قاچاق نیز به فروش مى رساندند.

وى ادامه داد: با موافقت فرماندار اجازه داده شــد فرآورده هایــى که به صورت otc و موضعى هســتند علاوه بــر داروخانه ها در عطارى هــا نیــز به فروش برســد اما انجمن داروسازان معترض هستند که نباید این داروها در عطارى ها عرضه شود.

محمدمهدى رزمجو، مدیرکل اســتاندارد فارس نیز گفت: مرجع رسمى تایید دارو در دنیا وزارت بهداشــت اســت و عطارى ها مى توانند گیاهان دارویى را بفروشند.

مرتضى شریفى، مدیرکل دفتر هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندارى فارس نیز اظهار داشــت: در جلســه کارشناسى مشکل تعزیرات این واحدها با مکاتبه تا حدودى مرتفع شده است. وى افزود: برخى از گیاهان دارویى که فرآورى شــده اند در عطارى هم به فروش مى رسند که مورد دارد و بایستى پیگیرى گردد.

محمدهادى ایمانیه استاندار فــارس و رئیس شــوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان فارس نیز گفت: با توجه به سیاســت هاى ابلاغى مقام معظــم رهبرى و قانون اساسى کشــور، کار دولت عمدتا بحث سیاســت گذارى و نظارت بر اجراى آن اســت و دخالــت دولت در مســایل بخش خصوصى نادرست است که اتفاق افتاده است.

وى افزود: همه بخش ها تاکید بر این دارند که کار بایستى به دست بخش خصوصى و فعالان اقتصادى باشد.

Print Friendly, PDF & Email
  • ×