» آرشیو » آگهی فراخوان عمومی شرکت در مزایده واگذاری اجاره ای درمانگاه بیمارستان امام علی(ع) کازرون
آرشیو - تبلیغات
کد خبر:12667 | ۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۳۶

آگهی فراخوان عمومی شرکت در مزایده واگذاری اجاره ای درمانگاه بیمارستان امام علی(ع) کازرون

پرتو جنوب

بیمارستان امام علی(ع) کازرون در نظر دارد درمانگاه عمومی سطح تریاژ (۴ و ۵) واقع در اورژانس بیمارستان از طریق مزایده اجاره ای به افراد یا شرکت‌های ذی صلاح واگذار نماید.
از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید طبق برنامه زمانبندی ذیل با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران) به آدرس https://setadiran.ir نسبت به دریافت و تکمیل واگذاری اسناد مزایده اقدام نمایید.

شماره مزایده در سامانه ستاد ایران:
۵۰۰۲۰۹۰۶۷۷۰۰۰۰۱

شروع توزیع اسناد:
۱۴۰۲/۰۷/۰۱

پایان مهلت توزیع اسناد:
۴۰۲/۰۷/۰۸

بازدید از محل:
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۱۸

پایان مهلت ارائه پیشنهادات:
۱۴۰۲/۰۷/۱۸

بازگشایی پاکت:
۱۴۰۲/۰۷/۱۹

توجه
مزایده‌گران می‌بایست کلیه مدارک خواسته شده را از طریق سامانه ستاد ایران بارگذاری نموده و تنها پاکت الف که شامل فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده می‌باشد را به صورت دستی به واحد امور مالی بیمارستان امام علی (ع) ارسال یا تحویل نمایند.

روابط عمومی بیمارستان امام علی (ع) شهرستان کازرون

Print Friendly, PDF & Email
  • ×